Změny kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých parametrů po ovariektomii a náhradní hormonální léčbě u experimentálního modelu inzulinové rezistence


02ÚS Změny kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých parametrů po ovariektomii a náhradní hormonální léčbě u experimentálního modelu inzulinové rezistence

Úvod: Zda je menopauza skutečně nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, je stále předmětem debaty. Studovali jsme, zda ovariektomie v experimentálním modelu inzulinové rezistence způsobuje kardiovaskulární změny, do jaké míry jsou tyto změny reverzibilní substitucí estradiolu a zda jsou doprovázeny změnami v orgánech mimo kardiovaskulární systém. Metody: Samice kmene hereditárního hypertriglyceridemického potkana byly rozděleny do 3 skupin: ovariektomie v 8. týdnu (n = 6), ovariektomie se substitucí 17- estradiolu (n = 6) a sham-skupina (n = 5). Byly analyzovány následující parametry: napětí/strain [(průsvit v systole-průsvit v diastole]/průsvit v diastole) abdominální aorty, exprese vaskulárních genů, hmotnost a složení myokardu a další nevaskulární a nekardiální parametry. Výsledky: Po ovariektomii se napětí abdominální aorty, exprese syntázy oxidu dusnatého v abdominální aortě, relativní hmotnost myokardu celkově, levé komory a cirkulujícího interleukinu 6 snížily; tyto změny nebyly patrné při substituci estradiolem. Je zajímavé, že obsah triglyceridů v myokardu se po ovariektomii nezměnil, ale významně se zvýšil po substituci estradiolu, zatímco index adipozity (perimetriální tuk) se po ovariektomii nezměnil, ale významně se snížil po substituci estradiolem. Závěr: Studované cévní a srdeční parametry se lišily v odpovědi na ovariektomii a substituci estradiolem. To naznačuje různé účinky ovariektomie a estradiolu na různé kardiovaskulární ale také extrakardiální orgány.


Authors: Piťha J 1;  Hüttl M 1;  Malinská H 1;  Miklanková D 1;  Bartušková H 1;  Hlinka T 1,2;  Marková I 1
Authors‘ workplace: Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 1;  Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 7
Category:

Overview

Úvod: Zda je menopauza skutečně nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, je stále předmětem debaty. Studovali jsme, zda ovariektomie v experimentálním modelu inzulinové rezistence způsobuje kardiovaskulární změny, do jaké míry jsou tyto změny reverzibilní substitucí estradiolu a zda jsou doprovázeny změnami v orgánech mimo kardiovaskulární systém. Metody: Samice kmene hereditárního hypertriglyceridemického potkana byly rozděleny do 3 skupin: ovariektomie v 8. týdnu (n = 6), ovariektomie se substitucí 17- estradiolu (n = 6) a sham-skupina (n = 5). Byly analyzovány následující parametry: napětí/strain [(průsvit v systole-průsvit v diastole]/průsvit v diastole) abdominální aorty, exprese vaskulárních genů, hmotnost a složení myokardu a další nevaskulární a nekardiální parametry. Výsledky: Po ovariektomii se napětí abdominální aorty, exprese syntázy oxidu dusnatého v abdominální aortě, relativní hmotnost myokardu celkově, levé komory a cirkulujícího interleukinu 6 snížily; tyto změny nebyly patrné při substituci estradiolem. Je zajímavé, že obsah triglyceridů v myokardu se po ovariektomii nezměnil, ale významně se zvýšil po substituci estradiolu, zatímco index adipozity (perimetriální tuk) se po ovariektomii nezměnil, ale významně se snížil po substituci estradiolem. Závěr: Studované cévní a srdeční parametry se lišily v odpovědi na ovariektomii a substituci estradiolem. To naznačuje různé účinky ovariektomie a estradiolu na různé kardiovaskulární ale také extrakardiální orgány.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account