26PS Využití chytrých hodinek ke kardiorehabilitaci pacientů po infarktu myokardu: pilotní výsledky studie SmartRehab.


Authors: Mrázková J 1;  Suchánek P 1;  Svoboda J 2;  Wohlfahrt P 3
Authors‘ workplace: Laboratoř pro výzkum ateroskleróz IKEM, Praha 1;  Oddělení datového centra IKEM, Praha 2;  Klinika kardiologie IKEM, Praha 3
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 19-20
Category:

Overview

Úvod: Důležitým cílem kardiorehabilitace u pacientů po infarktu myokardu (IM) je zvýšení fyzické aktivity a kondice. Vzhledem k omezené dostupnosti kardiorehabilitačních programů sledujících tyto cíle v ČR je nutné hledat nové přístupy. Cílem randomizované studie SmartRehab je ověřit vliv kardiorehabilitace založené na využití chytrých hodinek ke zvýšení funkční kapacity pacientů po IM. V rámci pilotní fáze studie jsme si dali za cíl zjistit velikost účinku intervence, která je důležitá pro stanovení počtu pacientů potřebných k prokázání statisticky signifikantního efektu intervence. Metodika: V rámci pilotní fáze studie jsme randomizovali 32 pacientů (průměrný věk 52,1 ± 10,6 let, 94 % mužů), z toho 16 do intervenční a 16 do kontrolní skupiny. V intervenční větvi pacienti využívali chytré hodinky ke sledování dosažení doporučeného počtu kroků za den a počtu kroků během rychlé chůze. Data z hodinek vzdáleně sledovala studijní sestra. V případě nedodržování režimových změn motivovala pacienta ke zvýšení fyzické aktivity. V kontrolní větvi dostali pacienti obecná doporučení pro fyzickou aktivitu po IM. Na začátku studie a po 3 měsících intervence jsme stanovili VO2max pomocí spiroergometrického vyšetření. Výsledky: Po 3 měsících došlo v intervenční skupině ke statisticky nevýznamnému zvýšení VO2max o 1,18 ± 3,09 ml O2/kg/min (p = 0,15) a v kontrolní skupině se VO2max změnilo o 0,02 ± 3,38 ml O2/kg/min (p = 0,99). K prokázání zvýšení VO2max o 1,0 ± 3,2 ml O2/kg/min na hladině alfa 0,05 a statistické síle 90 % bude nutné do studie zařadit celkem 354 pacientů. Podle přechozích studií, při zvýšení VO2max o 1 ml O2/kg/min lze očekávat redukci rizika úmrtí po IM přibližně o 15 %. Závěr: Navržená intervence založená na využití chytrých hodinek má potenciál zvýšit funkční kapacitu a snížit kardiovaskulární riziko pacientů po IM. K prokázání tohoto efektu bude nutná intervenční studie s dostatečnou statistickou sílou.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account