26PS Využití chytrých hodinek ke kardiorehabilitaci pacientů po infarktu myokardu: pilotní výsledky studie SmartRehab.


Authors: Mrázková J 1;  Suchánek P 1;  Svoboda J 2;  Wohlfahrt P 3
Authors‘ workplace: Laboratoř pro výzkum ateroskleróz IKEM, Praha 1;  Oddělení datového centra IKEM, Praha 2;  Klinika kardiologie IKEM, Praha 3
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 19-20
Category:

Overview

Úvod: Důležitým cílem kardiorehabilitace u pacientů po infarktu myokardu (IM) je zvýšení fyzické aktivity a kondice. Vzhledem k omezené dostupnosti kardiorehabilitačních programů sledujících tyto cíle v ČR je nutné hledat nové přístupy. Cílem randomizované studie SmartRehab je ověřit vliv kardiorehabilitace založené na využití chytrých hodinek ke zvýšení funkční kapacity pacientů po IM. V rámci pilotní fáze studie jsme si dali za cíl zjistit velikost účinku intervence, která je důležitá pro stanovení počtu pacientů potřebných k prokázání statisticky signifikantního efektu intervence. Metodika: V rámci pilotní fáze studie jsme randomizovali 32 pacientů (průměrný věk 52,1 ± 10,6 let, 94 % mužů), z toho 16 do intervenční a 16 do kontrolní skupiny. V intervenční větvi pacienti využívali chytré hodinky ke sledování dosažení doporučeného počtu kroků za den a počtu kroků během rychlé chůze. Data z hodinek vzdáleně sledovala studijní sestra. V případě nedodržování režimových změn motivovala pacienta ke zvýšení fyzické aktivity. V kontrolní větvi dostali pacienti obecná doporučení pro fyzickou aktivitu po IM. Na začátku studie a po 3 měsících intervence jsme stanovili VO2max pomocí spiroergometrického vyšetření. Výsledky: Po 3 měsících došlo v intervenční skupině ke statisticky nevýznamnému zvýšení VO2max o 1,18 ± 3,09 ml O2/kg/min (p = 0,15) a v kontrolní skupině se VO2max změnilo o 0,02 ± 3,38 ml O2/kg/min (p = 0,99). K prokázání zvýšení VO2max o 1,0 ± 3,2 ml O2/kg/min na hladině alfa 0,05 a statistické síle 90 % bude nutné do studie zařadit celkem 354 pacientů. Podle přechozích studií, při zvýšení VO2max o 1 ml O2/kg/min lze očekávat redukci rizika úmrtí po IM přibližně o 15 %. Závěr: Navržená intervence založená na využití chytrých hodinek má potenciál zvýšit funkční kapacitu a snížit kardiovaskulární riziko pacientů po IM. K prokázání tohoto efektu bude nutná intervenční studie s dostatečnou statistickou sílou.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account