09ÚS Post mortem vyšetření náhlé srdeční smrti: výstupy


Authors: Krebsová A 1;  Votýpka P 2;  Peldová P 2;  Pohlová Kučerová Š 3;  Blanková A 4;  Gřegořová A 5;  Segeťová M 1;  Wuenschová;  H. H 1;  Hašková J 1;  Petřková J 6;  Tavačová T 7;  Pilin A 8;  Bílek M 8;  Kulvajtová M 11;  Dobiáš M 12;  Tomášek P 9;  Rücklová K 10;  Janoušek J 7;  Macek M Jr 2;  Kautzner J 1
Authors‘ workplace: Kardiocentrum IKEM, Praha 1;  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2;  Ústav soudního lékařství a toxikologie LF UK a FN Hradec Králové 3;  Oddělení soudního lékařství a toxikologie, Krajská nemocnice Liberec, a. s 4;  Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava 5;  I. interní klinika – kardiologická, Ústav patologické fyziologie LF UP a FN Olomouc 6;  Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole, Praha 7;  Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze 8;  Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FN Bulovka, Praha 9;  Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10;  Ústav soudního lékařství FN Královské Vinohrady, Praha 11;  Ústav soudního lékařství a medicínského práva UP a FN Olomouc 12
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 11-12
Category:

Overview

Cíl: Identifikace případů náhlé kardiální smrti (SCD) a jejich genetické vyšetření post mortem a současně kardiologické screeningové vyšetření příbuzných k primární prevenci náhlého úmrtí. Soubor a metodika: V období od 2016 do 2020 bylo v rámci řešení grantového projektu na území ČR zaznamenáno celkem 120 případů SCD (35 žen, 85 mužů) ve věku 0–59 let podrobených zdravotní pitvě. Mrtví byli na základě pitevní diagnózy rozřazeni do kategorií dle typu kardiomyopatie (HCM, DCM, ACM), bez nálezu strukturálního onemocnění srdce (SADS), bez jasného pitevního nálezu (SUD/SUDI), náhlé úmrtí novorozence (SIDS) a akutní disekce velké cévy. Celkem 288 příbuzných bylo geneticky konzultováno a kardiologicky vyšetřeno. Po informovaném souhlasu následovala molekulární pitva metodou sekvenování nové generace cíleným kardiovaskulárním panelem NGS (Sophia Genetics). Výsledky: Počty vyšetřených zemřelých jsou uvedeny v tab, níže Většina obětí zemřela ve spánku nebo v klidu, 9/100 zemřeli při těžké (sportovní) zátěži. Jistá až velmi pravděpodobná molekulární příčina onemocnění (klasifikace 4 a 5) byla nalezena celkově u 25/120 (21 %) v genech RYR2, KCNH2, KCNQ1, RANGFR, SCN5A, FLNC (stop) 3krát, TTN 5krát, RBM 20, PRKAG2, MYBPC3, DSC2, FHL1, GLA, TNNT2, TGFBR1 a Col3A1 (tab). Klinickým a genetickým vyšetřením bylo identifikováno 91/288 (32 %) příbuzných v riziku významných arytmií. Souhrn: Multidisciplinární spolupráce spolu s centralizovanou molekulárně genetickou diagnostikou umožnila odhalit jistou molekulární příčinu SCD v 21 % případů a současně identifikovala příbuzné v riziku významných arytmií.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account