32PS Triglyceridy, polymorfizmy a riziko akutního koronárního syndromu v české populaci


32PS Triglyceridy, polymorfizmy a riziko akutního koronárního syndromu v české populaci

Úvod: Zvýšená hladina plazmatických triglyceridů (TG) je považována za rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, včetně akutního koronárního syndromu (AKS). Finální hladiny TG jsou do značné míry ovlivněny genetickými faktory. V české populaci jsou mezi nejvýznamnějšími genetickými faktory ovlivňujícími hladiny TG polymorfizmy v genech pro APOA5, GCKR, MAP3K1, CTF1, CYP26A1, LRP1, CILP2, LIPC, APOE, GALNT2 a LPL. Metodika: V naší studii jsme analyzovali varianty ve výše zmíněných genech u 929 pacientů s AKS a u 936 zdravých kontrol (studie post-MONICA). Do studie byli zahrnuti pouze dospělí muži ve věku do 65 let. Výsledky: Hladiny plazmatických triglyceridů se významně nelišily mezi pacienty a kontrolami (1,96 ± 1,30 mmol/l vs 2,06 ± 1,47 mmol/l). Nositelé alely GG (rs2068888, CYP26A1) se častěji (P < 0,05; OR; 95% CI – 1,24; 1,01–1,54) vyskytovali mezi pacienty. Rozdíly ve frekvencích ostatních variant nebyly statisticky významné, nicméně, s výjimkou GCKR, LRP1, GALNT2 a LPL, byly na základě vyšší hodnoty OR (> 1,15) využity pro výpočet rizikového genetického skóre. Jedinci se skóre ≥ 2 se vyskytovali častěji mezi pacienty s AKS než mezi kontrolami (47 % vs 40 %, P = 0,002; OR; 95% CI – 1.34; 1,11–1,60). Závěr: Genetické skóre složené ze 7 vybraných variant spojovaných s plazmatickými hladinami triglyceridů je signifikantním prediktorem AKS u českých mužů.


Authors: Todorovová V 1;  Hubáček Ja 2;  Dlouhá L 2;  Šatný M 1;  Adámková V 2;  Piťha J 2;  Češka R 1;  Vrablík M 1
Authors‘ workplace: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika – endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze 1;  Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 2
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 23
Category:

Overview

Úvod: Zvýšená hladina plazmatických triglyceridů (TG) je považována za rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, včetně akutního koronárního syndromu (AKS). Finální hladiny TG jsou do značné míry ovlivněny genetickými faktory. V české populaci jsou mezi nejvýznamnějšími genetickými faktory ovlivňujícími hladiny TG polymorfizmy v genech pro APOA5, GCKR, MAP3K1, CTF1, CYP26A1, LRP1, CILP2, LIPC, APOE, GALNT2 a LPL. Metodika: V naší studii jsme analyzovali varianty ve výše zmíněných genech u 929 pacientů s AKS a u 936 zdravých kontrol (studie post-MONICA). Do studie byli zahrnuti pouze dospělí muži ve věku do 65 let. Výsledky: Hladiny plazmatických triglyceridů se významně nelišily mezi pacienty a kontrolami (1,96 ± 1,30 mmol/l vs 2,06 ± 1,47 mmol/l). Nositelé alely GG (rs2068888, CYP26A1) se častěji (P < 0,05; OR; 95% CI – 1,24; 1,01–1,54) vyskytovali mezi pacienty. Rozdíly ve frekvencích ostatních variant nebyly statisticky významné, nicméně, s výjimkou GCKR, LRP1, GALNT2 a LPL, byly na základě vyšší hodnoty OR (> 1,15) využity pro výpočet rizikového genetického skóre. Jedinci se skóre ≥ 2 se vyskytovali častěji mezi pacienty s AKS než mezi kontrolami (47 % vs 40 %, P = 0,002; OR; 95% CI – 1.34; 1,11–1,60). Závěr: Genetické skóre složené ze 7 vybraných variant spojovaných s plazmatickými hladinami triglyceridů je signifikantním prediktorem AKS u českých mužů.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account