03ÚS Indexy polyenových mastných kyselin omega-3 a omega-6 s dlouhým řetězcem v plazmatických fosfolipidech u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem


03ÚS Indexy polyenových mastných kyselin omega-3 a omega-6 s dlouhým řetězcem v plazmatických fosfolipidech u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Úvod: Vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) hrají v organizmu významné role. Ovlivňují vlastnosti biologických membrán, expresi řady genů a jsou prekurzory mnoha lipidových mediátorů. Jednotlivé deriváty PUFA mají často opačné účinky na zánět nebo oxidační stres. Např. kyselina eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) jsou substráty pro tvorbu protizánětlivých, zatímco kyselina arachidonová (AA) prozánětlivých molekul. Výsledné efekty jsou ovlivněny vzájemným poměrem koncentrací jednotlivých PUFA, který je určen příjmem ve stravě, aktivitou enzymů desaturáz a elongáz a jejich oxidací. Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat a srovnat vzájemné poměry hlavních PUFA v plasmatických fosfolipidech (PL) u 3 skupin osob: (1) skupina s vysokým kardiovaskulárním rizikem (VKR), charakterizovaných přítomností 1 nebo 2 komponent metabolického syndromu – MetS (2) skupina MetS (3) skupina zdravých kontrolních osob. Materiál: Vyšetřili jsme 275 osob s MetS průměrného věku 56 let a BMI 30,5 kg/m2, dále 348 osob skupiny VKR průměrného věku 47 let a BMI 26 kg/m2 a 132 kontrolních zdravých osob průměrného věku 37 let a BMI 22 kg/m2. Poměr mužů a žen se významně nelišil. Metodika: U sledovaných skupin jsme analyzovali profil PUFA v plasmatických fosfolipidech pomocí plynové chromatografie. Vedle standardních klinických, antropometrických a biochemických vyšetření byla stanovena úroveň oxidačního stresu (oxLDL). Výsledky: Se stoupající mírou kardiovaskulárního rizika (po adjustaci na věk) se snižovalo molární procento kyseliny linolové (LA) v PL. Dále jsme u osob s MetS vs kontroly zjistili nižší hodnoty poměrů kyselina dokosapentaenová n-3/eikosapentaenová o 22 % (p < 0,001), kyselina dokosahexaenová/eikosapentaenová o 18 %, (p < 0,001), kyselina adrenová/arachidonová o 10 % (p < 0,05), a naopak vyšší hodnoty indexů kyselina eikosapentaenová/linolová o 30 % (p < 0,001) a kyselina linolová/arachidonová o 13 % (p < 0,01). Skupina MetS byly charakterizována významně vyšší koncentrací oxLDL částic o 60 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Závěr: Na odlišném spektru PUFA u osob se zvyšujícím se kardiovaskulárním rizikem ve srovnání se zdravými osobami se může podílet kombinace poklesu LA v důsledku oxidačního stresu a pokles odhadovaných aktivit elongáz mastných kyselin.


Authors: Macášek J;  Zeman M;  Vecka M;  Staňková B;  Žák A
Authors‘ workplace: IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 8
Category:

Overview

Úvod: Vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) hrají v organizmu významné role. Ovlivňují vlastnosti biologických membrán, expresi řady genů a jsou prekurzory mnoha lipidových mediátorů. Jednotlivé deriváty PUFA mají často opačné účinky na zánět nebo oxidační stres. Např. kyselina eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) jsou substráty pro tvorbu protizánětlivých, zatímco kyselina arachidonová (AA) prozánětlivých molekul. Výsledné efekty jsou ovlivněny vzájemným poměrem koncentrací jednotlivých PUFA, který je určen příjmem ve stravě, aktivitou enzymů desaturáz a elongáz a jejich oxidací. Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat a srovnat vzájemné poměry hlavních PUFA v plasmatických fosfolipidech (PL) u 3 skupin osob: (1) skupina s vysokým kardiovaskulárním rizikem (VKR), charakterizovaných přítomností 1 nebo 2 komponent metabolického syndromu – MetS (2) skupina MetS (3) skupina zdravých kontrolních osob. Materiál: Vyšetřili jsme 275 osob s MetS průměrného věku 56 let a BMI 30,5 kg/m2, dále 348 osob skupiny VKR průměrného věku 47 let a BMI 26 kg/m2 a 132 kontrolních zdravých osob průměrného věku 37 let a BMI 22 kg/m2. Poměr mužů a žen se významně nelišil. Metodika: U sledovaných skupin jsme analyzovali profil PUFA v plasmatických fosfolipidech pomocí plynové chromatografie. Vedle standardních klinických, antropometrických a biochemických vyšetření byla stanovena úroveň oxidačního stresu (oxLDL). Výsledky: Se stoupající mírou kardiovaskulárního rizika (po adjustaci na věk) se snižovalo molární procento kyseliny linolové (LA) v PL. Dále jsme u osob s MetS vs kontroly zjistili nižší hodnoty poměrů kyselina dokosapentaenová n-3/eikosapentaenová o 22 % (p < 0,001), kyselina dokosahexaenová/eikosapentaenová o 18 %, (p < 0,001), kyselina adrenová/arachidonová o 10 % (p < 0,05), a naopak vyšší hodnoty indexů kyselina eikosapentaenová/linolová o 30 % (p < 0,001) a kyselina linolová/arachidonová o 13 % (p < 0,01). Skupina MetS byly charakterizována významně vyšší koncentrací oxLDL částic o 60 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Závěr: Na odlišném spektru PUFA u osob se zvyšujícím se kardiovaskulárním rizikem ve srovnání se zdravými osobami se může podílet kombinace poklesu LA v důsledku oxidačního stresu a pokles odhadovaných aktivit elongáz mastných kyselin.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account