20ÚS Lipidom a inflamatorní proces v patogenezi aterosklerózy – nové poznatky


Authors: Zadák Z 1,2;  Tichá A 2;  Hyšpler R 2;  Hejna P 3;  Kuchařová M 4;  Hajšlová J 5;  Navrátilová K 5
Authors‘ workplace: Centrum pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové 1;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové 2;  Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové 3;  Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 4;  Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 5
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 16-17
Category:

Overview

V současné době je evidentní a nepochybné, že hlavním a určujícím faktorem rozvoje aterosklerózy je přítomnost poruch metabolizmu aterogenních lipidů, zejména lipoproteinových frakcí bohatých na cholesterol. Komplexní proces aterosklerózy je vázán i na další podporující faktory. Těchto faktorů je větší množství, mezi hlavní patří:

  • porucha funkce intimy a endoteliální dysfunkce (toxické vlivy, kouření)
  • modifikace lipoproteinových partikulí při průchodu endoteliální bariérou
  • syntéza a uvolňování regulátorů růstu buněk (cytokiny, růstové faktory)
  • syntéza extracelulární matrix (kolagen, proteoglykany)
  • poruchy fluidokoagulační rovnováhy (hyperkoagulační stav)
  • mechanické namáhání cévní stěny (hypertenze, námaha v tahu)
  • reologické podmínky a inflamatorní reakce – LP(a), fibrinogen, porucha mediátorů a regulátorů inflamatorní reakce n-3, n-6

 

I když inflamatorní reakce nepatří mezi hlavní aterogenní vlivy, je podíl této poruchy nepochybný a její význam stoupá zejména v industriálně rozvinutých společnostech, které jsou charakterizovány deficitem esenciálních mastných kyselin řady n-3. Řada mastných kyselin n-3 patří mezi prekurzory resolvinů, protektinů a maresinů, které jsou nezbytnými mediátory pro utlumení neadekvátní inflamatorní reakce. Tento faktor má svoji důležitost nejen v patogenezi aterosklerózy, ale také v celé plejádě závažných akutních a chronických onemocnění, zejména zánětlivých afekcí plic a při rozvoji plicní fibrózy. Přestože o této skupině polyenových mastných kyselin existuje obrovské množství publikací, není dosud pevně a jednoznačně stanovena doporučená denní dávka (RDA), ani celková zásoba těchto esenciálních složek metabolizmu v organizmu. Cílem naší studie bylo stanovení integrálního obsahu mastných kyselin v organizmu u osob, které zahynuly při dopravních a jiných nehodách a byly pitvány na Ústavu soudního lékařství FN v Hradci Králové. Celkem zhodnoceno spektrum 40 mastných kyselin (C4-C24) u 20 zemřelých jedinců. Výsledky jsou ve formě jednak poměru molárních % a též ve hmotnostním obsahu mastné kyseliny v mg/100 g tkáně. Obsah mastných kyselin v jednotlivých orgánech přepočítán na hmotnost orgánů z pitevního protokolu. Pilotní studie je doplněna hodnocením zatím menší skupiny osob, které zemřely v nemocnici v důsledku chronického onemocnění. Jedná se o unikátní pilotní data, která mohou být východiskem pro stanovení potřeby esenciálních mastných kyselin člověka.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account