VARIA/AI A TELEMEDICÍNA


Published in: AtheroRev 2023; 8(Supplementum 3): 20
Category:

26 ÚS Využití umělé inteligence v predikci vývoje koronární aterosklerózy

Kovárník T1, Šonka M2, Chen Z2, Zemánek D1

1II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
2Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, The University of Iowa, USA

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) je rychle se rozvíjejícím nástrojem pro zpracování dat. Tématem sdělení je možnost využití AI v detekci rizikových aterosklerotických plátů ze zobrazení intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie. Dále pak možnosti AI v predikci vývoje již zjištěných nálezů, zejména ve vztahu k rozvoji rizikových forem aterosklerotických plátů, které jsou morfologickým substrátem vzniku akutního koronární syndromu. Ve sdělení budou prezentována vlastní data autora, která prokazují až 80% přesnost v predikci vývoje plátu. Práce vznikla ve spolupráci VFN v Praze a College of Engineering, The University of Iowa, USA

 

27 ÚS Využití umělé inteligence v boji proti mýtům negativně ovlivňujícím výběr potravin

Brát J

Vím co jím a piju, o.p.s.

Výživa hraje významnou roli v prevenci proti neinfekčním onemocněním hromadného výskytu. Mýty o potravinách často plní různé webové stránky. Pokud běžný spotřebitel uvěří mýtům kolujícím po internetu, může být negativně ovlivněn ve smyslu sestavení správné skladby stravy. Hodně mýtů koluje o řepce a řepkovém oleji. Odborníci na výživu doporučují řepkový olej pravidelně zařazovat do jídelníčku. Na druhou stranu se však na internetu můžeme setkat se spoustou nepodložených negativních tvrzení o řepkovém oleji. Jedním z trendů poslední doby je používání umělé inteligence k různým účelům. Použití je jednoduché, zvládne ho v podstatě každý se základní počítačovou gramotností. Rozhodli jsme se umělou inteligenci vyzkoušet, jak bude reagovat na položené dotazy ohledně mýtů, které se šíří po internetu v souvislosti s řepkovým olejem.

 

28 ÚS Studie KArdioMetabolická Prevence (KAMP): podpora zdravého životního stylu kombinací prezenční edukace s prostředky telemedicíny

Veselá L1, Aldhoon Hainerová I2

1Oblastní nemocnice Kolín a.s.
2Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod: Nadměrná tělesná hmotnost u dětí a dospívajících představuje celosvětový zdravotnický problém 21. století. Až u 84 % dětí s obezitou přetrvává nadměrná tělesná hmotnost do dospělosti a jsou tak ohroženy rozvojem kardiovaskulárních onemocnění a předčasnou mortalitou. Zvyšující se prevalence obezity je především dávána do souvislosti se změnami prostředí, které jsou charakterizovány výraznou změnou ve způsobu výběru a množství konzumované stravy, poklesem pohybové aktivity a sedavým způsobem života. Cíl: Studie KAMP měla za cíl otestovat efektivitu kombinované intervence v léčbě obezity u dospívajících ve vztahu k antropometrickým a kardiometabolickým parametrům, psychickému zdraví a fyzické zdatnosti. Materiál: Do studie byly zařazeny dívky a chlapci s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 97. percentil k věku a pohlaví ve věku 12–19 let, u kterých nadměrná tělesná hmotnost souvisela s nezdravým životním stylem. Byla vyžadována účast jednoho zákonného zástupce. Skupina v rámci jednoho kola intervence byla tvořena 10–12 dospívajícími. Metodika: Studie KAMP (EK-VP/05/0/2022, ClinicalTrials NCT05350111) zahrnuje jednodenní edukaci všech aspektů životního stylu (výživa, pohyb a psychika) s týdenními distančními skupinovými semináři zvlášť pro dospívající a zvlášť pro rodiče. Dospívajícím a rodičům byly zapůjčeny fitness náramky k monitoraci pohybové aktivity a probíhala online cvičení. Před a po intervenci podstoupili dospívající laboratorní a antropometrické vyšetření (tělesné složení InBody 270, tloušťka kožních řas, tělesné obvody), dotazníkové šetření (KIDSCREEN, Beckovo skóre deprese, Eating Inventory) a test fyzické zdatnosti. U rodičů bylo zjišťováno tělesné složení. Wilcoxonův test byl použit ke statistickému vyhodnocení. Výsledky: Od března 2022 do června 2023 proběhla 3 kola tohoto programu a bylo celkem zapojeno 30 dospívajících (16/14, z-BMI 3,19) a 30 rodičů. Pilotní výsledky prokázaly pozitivní vliv na z-skóre BMI, na obvod pasu a na některé kardiometabolické parametry. Dosud nebyly prokázány signifikantní rozdíly v testech zdatnosti před a po intervenci. V rámci prezentace budou prezentovány výsledky ke sledovaným parametrům. Závěr: Péče o dospívající s obezitou vyžaduje multidisciplinární přístup zaměřený na celou


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account