OBECNÁ PROBLEMATIKA A GENETIKA DYSLIPIDEMIÍ


Published in: AtheroRev 2023; 8(Supplementum 3): 4-6
Category:

01 ÚS Lipidová škola v Hradci Králové

Blaha V1, Vyroubal P1, Bláha M2, Havel E5, Lánská M2, Burešová K3, Kujovská Krčmová L4, Solichová D1, Zadák Z1

1III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
3Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
4Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové
5FN Hradec Králové

Problematika metabolizmu lipidů, vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním, terapeutické přístupy, a v neposlední řadě také výzkumné aktivity mají v Hradci Králové dlouholetou tradici. Zakladatelem lipidové školy v Hradci Králové je bezpo- chyby prof. Zdeněk Zadák, který již v 80. letech minulého století inicioval v prostorách II. interní kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice vznik lipidové ambulance a zaváděl moderní laboratorní a diagnostické metody vyšetření poruch me- tabolizmu lipidů. V téže době došlo také k propojení s léčebnými možnostmi hematologické skupiny a byla zahájena léčba lipoproteinovou aferézou pod vedením prof. Milana Bláhy. Lipoproteinová aferéza představuje jeden z možných způsobů léčby pacientů se závažnou hypercholesterolemií – zejména homozygotů familiární hypercholesterolemie (HoFH) nebo těž- kých nefamiliárních hypercholesterolemií. Jde o extrakorporální eliminační metodiku, která patří v širším kontextu mezi te- rapeutické aferézy. První extrakorporální eliminací LDL-cholesterolu byly klasické léčebné plazmaferézy (tj. prosté odstra- nění či výměna plazmy). Úspěšné použití plazmaferézy v léčbě FH bylo poprvé popsáno Thompsonem et al v roce 1975. Již v roce 1980 byla tato léčba zahájena v Československu v Hradci Králové na našem pracovišti. V tu dobu se jednalo o nej- větší počet výkonů pro tuto indikaci v Evropě, který byl srovnatelný jen s pracovištěm profesora Thompsona z Velké Bri- tánie. V současné době využíváme metodu plazmaferézy k eliminaci triglyceridů a chylomikronů v léčbě pacientů s hyper- lipidemickou krizí, indukující vznik akutní pankreatitidy. Od r. 1996 používáme v léčbě selektivní lipoproteinovou aferézu. Pacienti s homozygotní familiární hypercholesterolemií jsou soustřeďováni do našeho centra z celé České republiky. Dlou- hodobě sledujeme 14 pacientů s familiární hypercholesterolemií. Medián sledování pacientů je 13,75 roku, nejdelší sledo- vání činí 28 let – u tohoto pacienta bylo provedeno více než 400 procedur. Ve sledovaném období došlo ke vzniku nové ko- ronární příhody u 1 homozygota FH, u 1 pacientky s HoFH se manifestovala signifikantní supravalvulární aterosklerotická stenóza aorty, která si vyžádala operační řešení s náhradou chlopně a vzestupné aorty. Žádný pacient léčený LA v našem centru nezemřel. Hradecké pracoviště se zapojuje pravidelně do mezinárodního projektu a databáze MedPed, od roku 2009 je regionálním centrem pro diagnostiku a léčbu hyperlipoproteinemie u dospělých a ve spolupráci s dětskou klinikou i u dětí. Vedle lipoproteinových aferéz jsou využívány také všechny dostupné moderní způsoby léčby hyperlipoproteinemií. V rámci České společnosti pro aterosklerózu reprezentuje hradecký kolektiv svoje výsledky a aktivity v rámci odborných akcí společnosti, ať už jsou to prezentace v rámci Šobrových dnů, výročních kongresů, seminářů MedPed, tak v rámci zapo- jení prof. Zadáka a prof. Blahy do činnosti výboru ČSAT. Výzkumné aktivity tvořily a tvoří důležitou součást aktivit hradec- kých lipidologů a v současné době je pro ně základnou III. interní gerontometabolická klinika. Probíhají jednak v rámci lé- kařské fakulty a fakultní nemocnice, ale také v propojení s výzkumnými kolektivy Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dalšími pracovišti v České republice a v zahraničí. Jsou zaměřeny na nejrůznější aspekty poruch metabo- lizmu lipidů a aterosklerózy, včetně problematiky genetiky úlohy endoteliální dysfunkce, komplementu, vlivu léčebných in- tervencí. Důležitou součástí je i výchova mladých adeptů se zájmem o lipidologii v rámci postgraduálního studia, jejich pří- prava a vedení.

 

2. ÚS Problematika diagnostiky a léčby familiární hypercholesterolemie u dětí

Burešová K1, Blaha V2

1Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
2III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Primární prevence dětské aterosklerózy zahrnuje dvě oblasti. První je primární celopopulační prevence, která usiluje o sní- žení stupně rizika v celé dětské populaci pomoci dietních a režimových opatření. Druhou oblastí je primární vysoko rizi- ková prevence, jejímž cílem je vyhledávání a včasná diagnóza jedinců s vysokým rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS) v dospělosti a snížení tohoto rizika pomocí příslušných opatření. Jako vhodný screeningový parametr pro vyhledávání ri- zikových dětí se doporučuje tzv. pozitivní kardiovaskulární anamnéza v kombinaci s nálezem signifikantní dyslipoprotein- emie. Podle aktuální hladiny celkového nebo LDL-cholesterolu a s přihlédnutím k hladině HDL-cholesterolu je dítě strati- fikováno do příslušné rizikové skupiny. Léčba dyslipoproteinemie je komplexní. Zahrnuje režimová opatření podporující a upevňující zdravý životní styl dítěte a celé rodiny, snížení hmotnosti jedince na přijatelnou mez a optimalizaci hodnot cho- lesterolu a triacylglycerolů v krevní plazmě nemocného. V pediatrii přísluší důležité místo léčbě nefarmakologické, zejména pohybové aktivitě a dietě, které lze podle závažnosti onemocnění kombinovat s farmakologickou léčbou. Farmakologická hypolipidemická léčba u dětí snižuje rychlost vzniku předčasné aterosklerózy v budoucnosti. Léčba DLP je celoživotní. Proto se u dětí zásadně doporučuje, aby zahájení léčby předcházelo komplexní klinické vyšetření s pečlivým vyhodnoce- ním jeho osobní a rodinné anamnézy a zejména míry individuálního rizika onemocněni ICHS. Používáme statiny, ezetimib a nově se jako nadějné jeví také inhibitory PCSK9. Z nefarmakologických invazivních léčebných metod se u dětských paci- entů s homozygotní formou FH používá extrakorporální aferéza. Vyhledávání a léčba probandů s FH v České republice pro- bíhá v rámci celonárodního projektu MedPed.

 

3. ÚS Analýza bodů zlomu u rozsáhlých přestaveb genu LDLR

Tichý L1, Konečná K2, Freiberger T3,4

1Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
2Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
3Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
4Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN U sv. Anny v Brně

Úvod: Mutace v genu pro LDL-receptor (LDLR) jsou nejčastější příčinou familiární hypercholesterolemie. Téměř 10 % pro- bandů s mutací v genu LDLR v České republice je nositelem delece nebo duplikace zahrnující celé exony. Cíle: Cílem bylo analyzovat body zlomu u dříve charakterizovaných 8 velkých přestaveb genu LDLR (promotor-exon2del, exon2–6dup, exo- n3–12del, exon4–8dup, exon5–10del, exon9–14del, exon9–15del, exon16–18dup) u všech dostupných probandů v ČR, aby- chom testovali hypotézu, že dané přestavby mají identické body zlomu a jsou tedy potenciálně zděděny od společného předka. Metody: Sekvence zahrnující bod zlomu byla stanovena pomocí PCR amplifikace a Sangerova sekvenování. Výsle- dek: Osekvenovali jsme body zlomu 8 přestaveb genu LDLR, včetně 4 nejčastějších přestaveb v české populaci (počet pro- bandů od 8 do 28) a 4 méně obvyklých přestaveb (1–4 probandi). Ve všech analyzovaných situacích sdíleli všichni probandi se specifickou přestavbou identickou pozici bodů zlomu a sekvenci, což naznačuje sdílený původ od společného předka. Všechny body zlomu kromě jednoho byly umístěny uvnitř Alu repetic. Závěry: Nejčastější přestavby genu LDLR v české po- pulaci pravděpodobně pocházejí z jedné mutační události. Alu elementy hrály zásadní roli při vytváření většiny přestaveb v genu LDLR. V případě duplikace exonu 4–8 byl jeden z bodů zlomu umístěn v repetici MER83, která je spojována s retro- transpozony. Retrotranspozony patří do skupiny mobilních elementů DNA. V lidské DNA tvoří cca 45 % celkové sekvence a mají tedy velký význam pro pochopení nekódující DNA vůbec.

Podpořeno Ministerstvem zdravotnictví ČR, číslo grantu NU20–02–00261.

 

4. ÚS Reportování výsledků LDL-cholesterolu laboratořemi klinické biochemie v České republice a na Slovensku s cílem zlepšit detekci familiární hypercholesterolemie

Šálek T1,2, Soška V3,4, Budina M5, Vecka M6, Šálková V1, Vrablík M7

1Oddělení klinické biochemie a farmakologie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
2Ústav laboratorní medicíny LF Ostravské univerzity, Ostrava
3Ústav klinické biochemie, LF MU a FN U sv. Anny, Brno
4II. interní klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno
5SEKK, spol. s r.o., Pardubice
6Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
7III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Cíl: Česká republika patří ve světovém měřítku ke státům s nejlepší diagnostikou familiární hypercholesterolemie (FH). Přesto zůstává stále většina pacientů nepoznána. Cílem dotazníkové studie bylo zjistit a zlepšit adherenci laboratoří kli- nické biochemie v České republice a na Slovensku k doporučení European Atherosclerosis Society (EAS) a European Fede- ration of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), které se týká reportování výsledků LDL-cholesterolu (LDL-C). Metody: Webový dotazník byl distribuován všem 383 laboratořím klinické biochemie v České republice a na Slovensku. Studie zahrnovala 17 otázek s jednou možnou odpovědí. Dotazník byl zaměřen na rozhodovací limity v diagnostice hyper- cholesterolemie a reportování interpretačních komentářů, které zvažují možnou diagnózu FH při koncentraci plazmatic- kého LDL-C > 5,0 mmol/l u dospělých pacientů a > 4,0 mmol/l u dětí. Výsledky: Celkem 203 (53 %) laboratoří odpovědělo na dotazník. Jen 5 % laboratoří vydávalo interpretační komentář zvažující diagnózu FH pří koncentraci LDL-C > 5,0 mmol/l u dospělých a 3 % laboratoří vydávalo interpretační komentář zvažující FH u koncentrací LDL-C > 4,0 mmol/l u dětí. Jen 7 % laboratoří reportovalo cílové hodnoty LDL-C pro všechny kategorie kardiovaskulárního rizika. NonHDL-C počítalo 74 % la- boratoří. Jen 51 % účastníkům laboratoře měřily apolipoprotein B a 59 % účastníkům měřily lipoprotein(a). Závěr: Jen malá část laboratoří v České republice a na Slovensku reportovala interpretační komentáře u koncentrací LDL-C ukazující na možnou diagnózu FH.

 

5. ÚS Familiární hypercholesterolemie, krásná a zákeřná zároveň

Lacko J

Lipidová poradna Nemocnice Třebíč

Familiární hypercholesterolemie (FH) je dědičné metabolické onemocnění spojené s celoživotně vysokými hodnotami cho- lesterolu v krvi. Pokud není včas zahájena léčba, jsou nemocní vystaveni vysokému riziku předčasné aterosklerózy, zejména věnčitých tepen srdce. Ve sdělení bychom na typické rodině s FH chtěli prezentovat význam genetického vyšetření pro dia- gnózu FH. Důsledný kaskádovitý screening umožňuje v případě nálezu kauzální mutace záchyt rizikových jedinců v rodině. Časné zahájení hypolipidemické léčby u těchto jedinců výrazně snižuje riziko cévních komplikací. Zmíníme též případ ro- dinného příslušníka, který kaskádovitý screening nepodstoupil a v důsledku neléčené FH prodělal ve 42 letech srdeční pří- hodu s nutností koronární intervence a nakonec i operačního řešení aorto-koronárním bypassem.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account